Stadgar

Stadgar

För Volpino Italiano SällskapetINLEDNING


Rasklubben Volpino Italiano Sällskapet (VIS) ingår i medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK).

VIS ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i VIS ingående rasen.

Utöver dessa stadgar gäller också SSUKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SSUK och SKK utfärdade regler och riktlinjer.

VIS stadgar ska fastställas av SSUK.

I den mån stadgarna för VIS strider mot SSUKs eller SKKs stadgar ska VIS stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.


 §1 MÅL


Volpino Italiano Sällskapet, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SSUKs stadgar tillvarata specifika intressen för Volpini Italilan genom att

  –väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, och exteriört fullgoda rasrena hundar.

-bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling och praktiskt bruk av dessa.

-informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning, och vård

-bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt för hundägaren och hundägandet

-skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.


 §2 VERKSAMHET


För att nå uppsatta mål skall klubben

-informera och sprida kunskap om VIS-dess mål, organisation och arbetsformer

-informera om Volpino Italiano och dess användningsområden

-lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSUK och SKK upprättade riktlinjer

-aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet

-utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning

-anordna utställningar, aktiviteter, medlemsmöten i enlighet med SSUKs bestämmelser

-stödja och medverka i SSUKs och SKKs forskningsarbete

-delta i samråd inom och utom SKK-organisation


§3 MEDLEMSKAP


Enskild person kan bli medlem i VIS. Styrelsen beviljar medlemskap.

Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelse, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa Skks bestämmelser i dessa avseenden och

underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.


§4 MEDLEMSAVGIFT


Medlemsavgiftens storlek till VIS beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter

som helbetalande medlem.


 §5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD


Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna; tid från det årsmöte, vid vilket skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.


 §6 ORGANISATION


Klubbens högsta beslutande organ är Årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelse.


§7 ÅRSMÖTE


Mom. 1 Inledning

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.

Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisor så begär eller när minst ¼ av medlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärs skall detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande på klubbens hemsida eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.


 Mom. 2 Dagordning.

 Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma.

1.justering utav röstlängden

2.val uv ordförande för årsmötet.3.styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.4.val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.

5.beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6.fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7.fastställande av dagordningen.

8.styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorns berättelse.

9.fastsällande av balans- och resultaträkningen samt beslut om denlilgt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10.styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.

11.beslut om ansvarsfrihet  för styrelsen.

12.1 beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan


12  2 beslut om styrelsens förslag till rambudget


12  3 beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.


13.  beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar.


14. val utav ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordnign.


15. val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.


16. val av valberedningen enligt §10 i dessa stadgar.


18. behandling av övriga ärenden, som senast 6veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av denna underställd årsmötet. Anmälan av ärenden ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


Mom. 3 Röstning

Vid  årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val sjall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga dar annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av den avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning ske öppet gäller de mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid östning med slutna sedlar blir lik, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett ärende skall lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen skall lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.


Mom. 4 Närvarorätt m m

Vid årsmötet äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte ratt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

•Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person

•SKKs verkställande direktör.

•Ledamot och suppleant i SSUk.


Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.


Mom. 5 Motioner och ärenden.

Motioner som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om ,mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende so angetts i kallelsen tas upp till beslut.


§8 STYRELSEN

 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. Styrelsens säte skall vara SKK (Svenska Kennelklubben), Stockholm.


Mom. 1 Styrelsens organisation.

Styrelsen består av ordförande, minst fyra högst sex övriga ordinarie ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter.

Ordinarie årsmötes möte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller , om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att adjungera en eller flera personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittèer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelses beslut gäller som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stods av tjänstgörande ordförande.


Mom 2 Styrelsens uppdrag.


Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SSUks stadgar och i stadgar för SKK, bland annat:


-         Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSUK och SKK upprättade riktlinjer.


-         Bereda ärenden, som skall behandlas av årsmötet.


-         Verkställa av årsmötet fattade beslut.


-         Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.


-         Avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.


-         Senast sex veckor före ordinarie årsmöte avlämna syrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning till revisorerna.


-         Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.


-         Avge yttrande över ärenden som SSUK hänskjutit till klubben.


-         Följa de anvisningar som lämnas av SSUK.


-         Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SSUK uppgifter om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.


-         Utse delegater till SSUKs fullmäktigemöte i den ordning som SSUks stadgar föreskriver.


-         I övrigt sköta klubbens angelägenheter.


 

§9 RÄKENSKAPER OCH REVISION


Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisor aoch revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmötet då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelsen överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisor skall få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarier revisor har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.


§10 VALBEREDNING


Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år.

Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningen sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden.


§11 PROTOKOLL


Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid syrelsens sammanträden. Protokollen skall utge de ärende som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på ett betryggande sätt.


§12 DISCIPLINÄRENDEN


För disciplinärenden och dessas handläggare gäller SKKs stadgar.


§13 FORCE MAJEUR 


Om klubben på grund av omständigheter som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är de inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetalda avgifter kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svara inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på¨grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevalda, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader


§15 STADGEÄNDRING.


Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast sex veckor före årsmötet inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande.

Beslut om ändring i stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträdes av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SSUK.


§16 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN


Beslut att hos SSUk begära få upphöra som rasklubb i SSUK fattas vid årsmötet.

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande

årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på den senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstade.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SSUK skall klubben tillgångar och arkiv överlämnas till SSUK att användas på sätt som sista årsmöte beslutar i enlighet med dessa stadgar mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

 


Reviderade stadgar antagna vi Volpin Italiano Sällskaper s årsmöte mars 2013