VOLPINO ITALIANO SÄLLSKAPET

Rasföreningen för Volpino Italiano

**EFTERLYSNING**

 

Vi i Volpino Italiano Sällskapet söker dej som har fått någon form av ögondiagnos på din Volpino Italiano.

 

Enligt olika försäkringsbolag så är just ögon-diagnoser överrepresenterat och det gör att vi gärna vill följa upp detta och se vad för olika diagnoser det kan gälla.

 

De ögon-diagnoser som finns i SKK:s register är från legitimerade ögon-veterinärer men vi vill gärna få in uppgifter från dej som har fått diagnosen från din “vanliga” veterinär

 

Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen att kontakta oss - Anna-Carin Falk - för att lämna dina uppgifter.

 

Anna-Carin når du på mejl annacarin@telia.com eller telefon 070-3204391

 

Vi tackar för att du tar dej tid - det hjälper oss i vårt fortsatta arbete för en frisk och hälsosam Volpino Italiano

 

 

 

Vår hemsida behöver alltid nytt material

Tävlingssresultat - bilder - kuriosa

 

Skicka in till webmaster Suzanne

suzanne.lindskog@telia.com

Medlemsavgift - kalenderår - 250.-

familjemedel - på samma adresss - + 50.-

gåvomedlemskap för uppfödare 100.-

 

sätts in på postgiro 17 59 87- 7

för utlandsmedlemmar tillkommer 50.-

 

skicka information till kassören: Maj Hallin

e-post: majsan.hallin@hotmail.com

 

Som medlem i Volpino Italiano Sällskapet är du automatiskt medlem i SSUK och får därmed deltaga på SSUK:s specialutställningar

Mer information om dessa utställningar får du på SSUK:s hemsida

se under länkar

Årsmötesprotokoll för Volpino Italiano sällskapet

Telefonmöte från fyra platser

Lördagen den 18 Mars 2017

 

1. Justering av röstlängden

Det finns totalt 8 röstberättigade medlemmar närvarande.

 

2. Val av ordförande för årsmötet

Årsmötet väljer Monica Ekman till årsmötets ordförande

 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Årsmötet väljer Eva Liljestrand att protokollföra mötet.

 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet

Årsmötet väljer Stig Hedenström och S-E Larsson att justera protokollet och verka som rösträknare.

 

5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

Monica Ekman är vald till mötets ordförande och har yttranderätt.

 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet finner att mötet blivit stadgeenlig utlyst.

 

7. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs av årsmötet.

 

8.Styrelsens årsredovisning, balans och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Ovanstående redovisas för årsmötet.

 

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om den enligt dessa uppkomna vinst eller förlust.

Årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen. Volpino Italiano sällskapet redovisar en vinst på 3 487 kronor som förs vidare i löpande räkning.

 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

Inget uppdrag lämnades vidare till styrelsen.

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

 

12.1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen för 2017

 

12.2 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna kvarstår på samma nivå för 2018

 

13 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar

Årsmötet beslutar att styrelsen skall bestå av ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter.

 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Årsmötet väljer

Anna-Carin Falk till ordförande på 1 år

Eva Liljestrand omval 2 år

Suppleanter på 1 år

Sara Falk 1:a suppleant

Helena Jonsson 2:a suppleant

 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.

Anita Larsson, SSUK, kvarstår som revisor och övriga är vakanta.

 

16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

Årsmötet väljer Stig Hedenström på 2 år och S-E Larsson på 1 år.

 

18. Behandling av övriga ärenden, som senast sex veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av denna underställd årsmötet. Anmälan av ärenden ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Inga övriga ärenden finns för årsmötet att avhandla.

 

Årsmötets ordförande Monica Ekman tackar alla närvarande och önskar den nya styrelsen lycka till.

 

 

Årsmötesprotokoll

2015